Birthday Cake on Skype Emoticons 1.2

Happy 62nd Birthday Day, Bryan!